juridische bla

Reinout van Schouwen vertaling@nl.linux.org
Sun, 3 Feb 2002 00:59:45 +0100 (CET)


kunnen jullie dit even nalezen en evt. suggesties geven? bedankt...

You have now the possibility to download software aimed for encryption.\n
\n
WARNING:\n
\n
Due to different general requirements applicable to these software and
imposed\n
by various jurisdictions, customer and/or end user of theses software
should\n
ensure that the laws of his/their jurisdiction allow him/them to download,
stock\n
and/or use these software.\n
\n
In addition customer and/or end user shall particularly be aware to not
infringe\n
the laws of his/their jurisdiction. Should customer and/or end user not\n
respect the provision of these applicable laws, he/they will incure
serious\n
sanctions.\n
\n
In no event shall Mandrakesoft nor its manufacturers and/or suppliers be
liable\n
for special, indirect or incidental damages whatsoever (including, but
not\n
limited to loss of profits, business interruption, loss of commercial data
and\n
other pecuniary losses, and eventual liabilities and indemnification to be
paid\n
pursuant to a court decision) arising out of use, possession, or the
sole\n
downloading of these software, to which customer and/or end user could\n
eventually have access after having sign up the present agreement.\n
\n
\n
For any queries relating to these agreement, please contact \n
Mandrakesoft, Inc.\n
2400 N. Lincoln Avenue Suite 243\n
Altadena California 91001\n
USA


U bent nu in staat software bedoeld voor versleuteling te downloaden.\n
\n
WAARSCHUWING:\n
\n
Ten gevolge van verschillende algemene vereisten met betrekking tot deze\n
software en opgelegd door verscheidene jurisdicties, dienen klanten
en/of\n
eindgebruikers van deze software zich ervan te vergewissen dat de wetten\n
van zijn/hun jurisdictie hem/hen toestaan deze software te downloaden,\n
opslaan en/of gebruiken.\n
\n
Daarnaast zal de klant en/of eindgebruiker in het bijzonder erop letten
niet\n
de wetten van zijn/hun jurisdictie te overtreden. Indien de klant en/of\n
eindgebruiker de bepalingen van de van toepassing zijnde wetten niet\n
respecteert, zal/zullen hij/hen aanzienlijke sancties worden opgelegd.\n
\n
In geen geval zal Mandrakesoft, noch haar fabrikanten en/of
toeleveranciers\n
aansprakelijk gehouden worden voor welke speciale, indirecte of
incidentele\n
schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winsten,
onderbreking\n
van zakendoen, verlies van commercile gegevens en andere financile\n
verliezen, en eventuele aansprakelijkheden en vergoedingen die betaald\n
moeten worden als gevolg van een beslissing van een gerechtshof)\n
voortkomend uit gebruik, bezit, of alleen het downloaden van deze
software,\n
waartoe de klant en/of eindgebruiker eventueel toegang zou kunnen hebben\n
na de voorliggende overeenkomst te hebben getekend.\n
\n
\n
Voor inlichtingen met betrekking tot deze overeenkomst, neemt u contact op
met\n
Mandrakesoft, Inc.\n
2400 N. Lincoln Avenue Suite 243\n
Altadena California 91001\n
USA

-- 

Reinout van Schouwen
e-mail  : reinout@cs.vu.nl
mob/voice : +31-6-44360778 / 084-8750706

VU/W&I studiereis naar Ierland! - maart 2002 - www.cs.vu.nl/storm/ierland

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
        web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/