gcc-3.1-b20011219 (0%, 4755 untranslated)

Reinout van Schouwen vertaling@nl.linux.org
Thu, 20 Dec 2001 13:49:54 +0100 (CET)


Hoi allemaal,

On Thu, 20 Dec 2001, Dutch GNU/LI List wrote:

> >  ftp://ftp.unex.es/pub/gnu-i18n/po/domains/POT/gcc-3.1-b20011219.pot
> >  ftp://ftp.chg.ru/pub/doc/gnu-i18n/domains/POT/gcc-3.1-b20011219.pot
>
> None of its untranslated messages have been translated yet. Please
> consider taking its translation in charge for the Dutch language.

Wat denken jullie, zit er -iemand- te wachten op Nederlandstalige
meldingen van gcc?

groeten,

-- 

Reinout van Schouwen
e-mail  : reinout@cs.vu.nl
mob/voice : +31-6-44360778 / 084-8750706

VU/W&I studiereis naar Ierland! - maart 2002 - www.cs.vu.nl/storm/ierland

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
        web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/