[persbericht] Minister EZ verstrekte Tweede Kamer verkeerde informatie over ACTA

Ante ante op vrijschrift.org
Do Sep 16 10:46:16 CEST 2010


Vrijschrift
Perbericht / Open brief
16 september 2010


Minister EZ verstrekte Tweede Kamer verkeerde informatie over ACTA

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken verstrekte vier maal verkeerde 
informatie aan de Tweede Kamer tijdens ťťn vergadering, volgens Vrijschrift. 
Dit gebeurde op 8 september tijdens de commissievergadering Buitenlandse Zaken 
over het anti-namaakhandelsverdrag ACTA. Vrijschrift stuurde een open brief 
hierover aan de Voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede 
Kamer.

Volgens Vrijschrift staan, anders de minister beweerde, niet alle waarborgen 
in de TRIPS overeenkomst onverkort ook in ACTA en is ACTA wel in strijd met 
het huidige EU recht. Ook is er geen wettelijke onmogelijkheid ACTA te 
publiceren en is de Algemene Rekenkamer wel bevoegd om de OESO cijfers over 
namaak tegen het licht te houden. 

De EU wil octrooien opnemen in ACTA, terwijl het octrooisysteem ernstige 
problemen kent. Deze zijn goed zichtbaar in de sofwaresector waar torenhoge 
schadevergoedingen geŽist worden voor het schenden van triviale octrooien. Het 
octrooisysteem is innerlijk tegenstrijdig, het beoogt innovatie te stimuleren 
door exclusieve rechten te verstrekken, die juist concurrentie beperken en 
vervolginnovatie hinderen. Daarbij is het te duur de kwaliteit van de 
octrooiverstrekking substantieel te verbeteren. De wereld staat voor enkele 
grote uitdagingen die gerelateerd zijn aan de handhaving van octrooien, zoals 
de toegang tot medicijnen en de verspreiding van groene en voedseltechnologie. 
Het EU recht kan daarbij niet richtinggevend zijn omdat het afstraffende 
maatregelen kent tegen onvermijdelijke inbreuken op triviale octrooien. 
Octrooien dienen volledig uit ACTA verwijderd te worden, volgens Vrijschrift.

Een fundamentele herbezinning op de verhouding tussen informatievrijheid in de 
digitale omgeving en intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk. ACTA 
maakt een dergelijke herbezinning echter vrijwel onmogelijk. Het verdrag bouwt 
voort op achterhaalde uitgangspunten en perkt daarmee de ruimte voor 
hervorming steeds verder in. Vrijschrift merkt op dat vermeende inbreuken op 
auteursrecht steeds vaker gebruikt worden om de vrijheid van meningsuiting te 
smoren. Om strijd met EU verdragen en fundamentele rechten en vrijheden te 
voorkomen dient ACTA voorgelegd te worden aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.== Brief

http://people.vrijschrift.org/~ante/acta/Vrijschrift_com-BuZa-2010-9-16.pdf


Aan de Voorzitter commissie Buitenlandse Zaken, de heer H.J. Ormel

16 september 2010


Zeer geachte heer Ormel,

Tijdens de commissievergadering BuZa van 8 september 2010 verstrekte minister 
Van der Hoeven van Economische Zaken de Kamer vier maal verkeerde informatie 
over het anti-namaakhandelsverdrag ACTA. 

1. Volgens de minister staan alle waarborgen in de TRIPS overeenkomst 
onverkort ook in ACTA. Dit is onjuist. ACTA art. 1.1 bepaalt dat ACTA niet 
afwijkt van verplichtingen onder bestaande verdragen, waaronder TRIPS. [1, 2] 
Dit artikel vermeldt geen waarborgen en uitzonderingen, waar ACTA 
klaarblijkelijk wel van af mag wijken. Alle waarborgen en uitzonderingen van 
de TRIPS overeenkomst en WIPO verdragen dienen onverkort in ACTA opgenomen te 
worden.

2. Volgens de minister gaat ACTA niet verder dan de huidige EU regels. Dit is 
onjuist. ACTA herformuleert een regel die in de Telecom Richtlijn afgewezen 
is. Dit verzwakt de huidige Telekom Richtlijn formulering. [3] Tevens wil de 
EU geen wettelijke uitzonderingen op civiele maatregelen in ACTA art. 2.x.4 
(pagina 7), noch wil het wettelijke uitzonderingen op gerechtelijke bevelen in 
art. 2.X.1 (pagina 8). Het EU recht kent echter vele wettelijke 
uitzonderingen, zoals de thuiskopie- fotokopie- en sociale 
instellingskopieuitzonderingen. Uitzonderingen op het vlak van octrooien zijn 
te vinden in hoofdstuk III Directive 98/44/EC on the legal protection of 
biotechnological inventions, artikelen 9, 9a, 21, 22 Proposal for a COUNCIL 
REGULATION on the European Union patent, REGULATION (EC) No 816/2006 on 
compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical 
products for export to countries with public health problems, Euratom treaty 
hoofdstuk 2 DISSEMINATION OF INFORMATION en Rijksoctrooiwet 1995 art 57 - 60. 
[4] Om juridische onzekerheid te voorkomen dient ACTA voorgelegd te worden aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De formulering "ensure the need for proportionality in relation to the 
infringement" (ACTA art. 2.x.3, pagina 7) gaat minder ver dan de formulering 
gebruikt in Richtlijn 2004/48/EC "if that person acted unintentionally and 
without negligence, if execution of the measures in question would cause 
him/her disproportionate harm and if pecuniary compensation to the injured 
party appears reasonably satisfactory".

Het EU recht kent geen strafrechtelijke maatregelen op het vlak van de 
intellectuele eigendomsrechten, ACTA gaat wat dit betreft verder dan het EU 
recht. De laatste versie van ACTA criminaliseert iedereen die een bestand 
deelt, zo gauw er ook een voordeel aanwezig is. Journalisten en kantoorwerkers 
vallen er onder. Klokkenluiders en remixers kunnen er onder vallen. ACTA is 
niet beperkt tot grootschalige daden. Er zijn geen uitzonderingen voor 
journalisten en klokkenluiders. [5] We merken op dat vermeende inbreuken op 
auteursrecht steeds vaker gebruikt worden om de vrijheid van meningsuiting te 
smoren. [6] De zeer ruime delictsomschrijving is in strijd met het 
proportionaliteitsprincipe. ACTA mag niet gebruikt worden om de EU verdragen 
te omzeilen. Om strijd met EU verdragen en fundamentele rechten en vrijheden 
te voorkomen dient ACTA voorgelegd te worden aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.

3. Verder zei de minister dat sommige onderhandelingspartners de tekst niet 
mogen publiceren vanwege hun wetgeving. Ook dit klopt niet. Hoe had de April 
tekst dan gepubliceerd kunnen worden? Bovendien is het bekend dat de Verenigde 
Staten dwars liggen. En dat komt zeker niet door hun wetgeving, blijkt ook uit 
een memo van de USTR. [7] De ware reden van de geheimhouding is dat Nederland 
en de EU hier mee ingestemd hebben, zonder de Kamers op de hoogte te brengen. 

De regering zegt onverkort transparantie na te streven. Tegelijkertijd stemt 
de regering in met de oprichting van een nieuwe en overbodige ACTA organisatie 
met vergaande bevoegdheden, zonder inbreng van niet-lidstaten en 
maatschappelijke organisaties en zonder de minimaal aanvaardbare "checks and 
balances" zoals deze bij de bestaande instituties opgebouwd zijn. Dit 
institutionaliseert de intransparantie en ondermijnt de WTO en WIPO. [7]

4. Tevens zei de minister dat een onderzoek door de Algemene Rekenkamer "niet 
handig" zou zijn, en ook veel verder zou gaan dan de competentie van de 
Rekenkamer. De website van de Rekenkamer meldt echter: "We zijn een 
onafhankelijk instituut. Dat betekent dat we zelf bepalen wat we onderzoeken."

De Algemene Rekenkamer onderzocht overigens al Nederlandse en Europese cijfers 
over namaak. "De cijfers over namaakgoederen vertonen grote gebreken. Mede 
hierdoor ontbreekt inzicht in de omvang van het probleem van namaak. Hoewel de 
gebreken bekend zijn bij de betrokken actoren, worden de cijfers toch gebruikt 
in openbare stukken en voor het formuleren van nieuw beleid.

Zowel op Nederlands als op Europees niveau zijn er problemen met de cijfers 
over namaakgoederen. Mede hierdoor ontbreekt een nauwkeurig beeld van de 
omvang van het probleem. Daarnaast ontbreken er cijfers over de aantallen 
namaakgoederen die ongemerkt de grens passeren en op de Europese markt 
terechtkomen. De cijfers die wel beschikbaar zijn (over de resultaten van 
controles aan de grens), zijn veelal onbetrouwbaar en onbruikbaar." [9]

De EU wil octrooien opnemen in ACTA, terwijl het octrooisysteem ernstige 
problemen kent. Deze zijn goed zichtbaar in de sofwaresector waar torenhoge 
schadevergoedingen geŽist worden voor het schenden van triviale octrooien. Het 
octrooisysteem is innerlijk tegenstrijdig, het beoogt innovatie te stimuleren 
door exclusieve rechten te verstrekken, die juist concurrentie beperken en 
vervolginnovatie hinderen. Daarbij is het te duur de kwaliteit van de 
octrooiverstrekking substantieel te verbeteren. De wereld staat voor enkele 
grote uitdagingen die gerelateerd zijn aan de handhaving van octrooien, zoals 
de toegang tot medicijnen en de verspreiding van groene en voedseltechnologie. 
Het EU recht kan daarbij niet richtinggevend zijn omdat het afstraffende 
maatregelen kent tegen onvermijdelijke inbreuken op triviale octrooien. [10] 
Octrooien dienen volledig uit ACTA verwijderd te worden. 

Een fundamentele herbezinning op de verhouding tussen informatievrijheid in de 
digitale omgeving en intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk. ACTA 
maakt een dergelijke herbezinning echter vrijwel onmogelijk. Het verdrag bouwt 
voort op achterhaalde uitgangspunten en perkt daarmee de ruimte voor 
hervorming steeds verder in. [11]

We willen afsluiten met nuchtere woorden van hoogleraar Annette Kur, Max 
Planck Instituut München: "Enforcement à la Europe – an export article? 
Exporting EU-style enforcement legislation to foreign trading partners is an 
(in)official goal of EU policy. But: If and where legislation is (partly) flawed, 
export is no recommendable option. The principle in Art. 41.5 that TRIPS MS 
are not obliged to create specific enforcement standards privileging IP rights 
is easily forgotten… 

Lastly, some rather "incorrect" thoughts… The modern plagues of counterfeiting 
and piracy did not come out of nowhere – to some extent, they are rooted in 
the development of IP protection itself. The wider the gap becomes between 
production costs and the gains achieved by protected items, the more illegal 
copying it will attract… If rightholders are compensated for their losses by 
granting ever stronger rights, also the attraction. will increase, and so on. 
It is doubtful whether imposing (ever more) drastic sanctions is able to break 
the vicious circle – experiences in other areas tell a different, sad story. 

What to do? It is unlikely that the battle against infringement in general, 
and counterfeiting in particular, will be won by deploying more, and harsher 
sanctions. It is at least equally important that the IP system as such re-
gains general acceptance and approval. Contrary to what is often held, this is 
not just a matter of “education“ – it might mean that the system has to 
change. Apart from that, serious crimes such as making and selling fake 
inefficient or hazardous medicaments should be targeted for what they are – not 
(primarily) as IP infringements, but as criminal acts jeopardizing public 
health and safety." [12]


Hoogachtend,

Vrijschrift

cc EZ, ANP


Links

[1] http://www.keionline.org/acta_washdc

[2] http://www.keionline.org/node/930

[3] 
http://www.iptegrity.com/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=9

[4] http://action.ffii.org/acta/injunctions

[5] http://people.vrijschrift.org/~ante/acta/Vrijschrift_ACTA-2010-08-15.pdf

[6] http://www.eff.org/deeplinks/2010/09/jack-booted-thugs-and-copyright-enforcement

[7] http://www.keionline.org/node/929

[8] http://www.keionline.org/node/937

[9] 
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Bronnen/2010/02/EU_trendrapport_2010/EU_trendrapport_2010

[10] http://action.ffii.org/acta/Analysis

[11] https://www.bof.nl/2010/08/16/nederlandse-organisaties-ernstig-bezorgd-over-anti-namaakverdrag-acta/

[12] 
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.28342!menu/standard/file/Kur%2C%20Max%20Planck.pdf


==

Contact

Ante Wessels 
   ante at vrijschrift.org
   tel +31 (0) 6 100 99 063

===

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl

Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije 
informatie -- zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit 
het publieke domein -- een vaste plaats krijgen binnen onze samenleving 
zodat deze iedereen kunnen dienen. De stichting was nauw betrokken bij 
de succesvolle campagne om softwareoctrooien uit de Europese Unie te weren.
Meer informatie over de News maillijst