[persbericht] Telecom-richtlijn dreigt internetters vogelvrij te verklaren

Wiebe van der Worp wiebe op vrijschrift.org
Wo Nov 19 10:35:39 CET 2008


   Persbericht Vrijschrift, 19 november 2008


 Telecom-richtlijn dreigt internetters vogelvrij te verklaren

Vandaag vergadert de Kamercommissie van Economische Zaken over een
omstreden Europese telecom-richtlijn. In die richtlijn is een
constructie opgenomen die het mogelijk maakt internetgebruikers zonder
rechterlijke tussenkomst af te sluiten. Om dit te voorkomen is
amendement 138 [1] opgenomen die door 88% van de leden van het Europees
Parlement wordt ondersteund.

Er bestaan echter gegronde redenen om te vermoeden dat amendement 138
ondermijnd wordt. Onder het Franse voorzitterschap heeft president
Sarcozy er bij Commissievoorzitter Barosso op aangedrongen amendement
138 te verwerpen [2]. In een reactie aan de Kamercommissie [3] stelt
bestuurslid Dieter Van Uytvanck van Vrijschrift: "Mensen buiten de
rechter om van de buitenwereld afsluiten is uitermate verwerpelijk.
Europa mag geen digitaal Guantanamo Bay worden."

In Nederland dreigt de verdere afwikkeling op ambtelijk niveau plaats te
vinden. Staatssecretaris Heemskerk schreef [4]: "Op dit punt heeft
Nederland een voorkeur om de mogelijkheid op te nemen om dit in
comitologie nader uit te werken teneinde een meer effectieve uitvoering
te vergemakkelijken." Vrijschriftwoordvoerder Ante Wessels reageert:
"Wat minder parlementair geformuleerd staat hier dat regels voor
internet-privacy belangrijk zijn en dat die aan achterkamertjes
overgelaten worden, buiten parlementaire controle. Wij menen dat als
deze regels belangrijk zijn ze niet aan 'comitologie' overgelaten moeten
worden."


   Contact

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel +31 (0) 6 100 99 063

Dieter Van Uytvanck
dieter at vrijschrift.org
tel +31 (0) 6 275 879 10


   Bijlagen en links

*[1]*
Tekst van amendement 138, naar
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0449+0+DOC+XML+V0//NL:
 
 
"toepassing van het beginsel volgens welk er, zonder voorafgaande
beslissing van de rechter geen enkele beperking aan de rechten en
fundamentele vrijheden van de eindgebruikers dient te worden opgelegd,
met name overeenkomstig artikel 11 van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie over de vrijheid van meningsuiting en informatie,
behalve wanneer de openbare veiligheid bedreigd wordt, waarbij de
beslissing van de rechter nadien mag volgen."

*[2]*
De brief van Sarcozy aan Barroso: 
http://www.ecrans.fr/IMG/pdf/Lettre_Barroso.pdf

*[3]*
De tekst van de brief van Vrijschrift aan de Kamercommissie:
http://wiki.vrijschrift.org/Telecom-richtlijn_dreigt_internetters_vogelvrij_te_verklaren

*[4]*
Geannoteerde agenda VTE-Raad (telecom):
http://www.ez.nl/dsresource?objectid=160946&type=PDF


   Over Vrijschrift

http://www.vrijschrift.org -- Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken
met het karakter van vrije informatie -- zoals vrije software, vrije
leermiddelen en literatuur uit het publieke domein -- een vaste plaats
krijgen binnen onze samenleving zodat deze iedereen kunnen dienen. De
stichting was nauw betrokken bij de succesvolle campagne om
softwareoctrooien uit de Europese Unie te weren.

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/attachments/20081119/c10ccb63/attachment.htm 


Meer informatie over de News maillijst