[persbericht] Van Buitenen vraagt opheldering over geheime EU bijeenkomsten

Arend Lammertink arend at vrijschrift.org
Fri Jun 24 15:22:02 CEST 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
24/06/05: Van Buitenen vraagt opheldering over geheime EU bijeenkomsten
==========================================================================

Brussel -- Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond een geheime
vergadering van de "werkgroep van de Raad voor intellectueel eigendom",
heeft klokkenluider en Europarlementarier Paul van Buitenen vragen
gesteld aan de Europese Raad van Ministers.

Hij vraagt de Raad onder meer wie er controle uitoefent op "de
diplomaten en ambtenaren die in comités standpunten innemen die haaks
kunnen staan op een uitspraak van de desbetreffende nationale overheid"
en hoe een nationaal parlement kan "weten of de ambtelijke
vertegenwoordigers toezeggingen van de nationale regering nakomen".

Verder wil hij weten welke sancties er bestaan "wanneer diplomaten en/of
ambtenaren standpunten innemen terwijl de desbetreffende lidstaat zich
nog niet heeft uitgesproken of toegezegd heeft om zich van een standpunt
te onthouden" en vraagt hij naar de wettelijke basis voor dergelijke
geheime bijeenkomsten.

Uit gelekte verslagen van de bewuste vergadering op 27 mei jongstleden
blijkt dat Nederlandse ambtenaren actief deelnamen aan de gesprekken en
daarbij sterke standpunten innamen. Staatssecretaris van Gennip schreef
op 6 juni 's morgens in antwoord op kamervragen nog dat "Nederland geen
inhoudelijk standpunt over de conceptamendementen zal innemen voordat de
inzet van het kabinet is afgestemd met uw Kamer". Ze moest hier na het
lekken van verslagen echter nog dezelfde dag op terug komen in een
tweede brief, waarin ze schrijft:

"Naar mij echter nu is gebleken heeft de Nederlandse vertegenwoordiging
vervolgens tijdens dit overleg wel geparticipeerd in de discussie en een
mening gegeven over een aantal in het EP aanhangige amendementen. Ook al
werd dit gedaan met de genoemde kanttekeningen en onder het aangegeven
voorbehoud, toch had deze inbreng niet gegeven mogen worden."

Aan deze kwestie gerelateerde parlementaire vragen die op 19 maart door
Erik Meijer(SP) aan de Raad zijn gesteld zijn tot op heden niet
beantwoord.

==========================================================================
Vragen van Buitenen
==========================================================================

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2244/05
van Paul van Buitenen (Verts/ALE)
aan de Raad

Betreft:  Comités bij softwareoctrooien

Op 27 mei 2005 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de werkgroep
van de Raad over intellectuele eigendom (octrooien), waar diplomaten en
ambtenaren overleg hadden met betrekking tot het
softwareoctrooivraagstuk.

In een debat op 2 juni 2005 in de Nederlandse Tweede Kamer meldde
staatssecretaris Van Gennip dat Nederlandse vertegenwoordigers zich
dienen te onthouden van een Nederlands standpunt totdat de Kamer een
standpunt heeft bepaald.

Uit de gelekte notulen van deze vergadering blijkt dat het tegendeel
gebeurt doordat Nederland stelling neemt tegen amendementen van het
Europees Parlement.

1.  Wie oefent controle uit op de diplomaten en ambtenaren die in
comités standpunten innemen die haaks kunnen staan op een uitspraak van
de desbetreffende nationale overheid? Is dit de Commissie of de
desbetreffende lidstaat?

2.  Hoe kan een nationaal parlement weten of de ambtelijke
vertegenwoordigers toezeggingen van de nationale regering nakomen?

3.  In welke relatie staan deze geheime bijeenkomsten tot het Verdrag
van Nice (art. 202), waarin procedures zijn vastgelegd waaraan de
comités zich moeten houden? Welke sancties bestaan er wanneer diplomaten
en/of ambtenaren standpunten innemen terwijl de desbetreffende lidstaat
zich nog niet heeft uitgesproken of toegezegd heeft om zich van een
standpunt te onthouden?


==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

FFII info over deze kwestie:
 http://wiki.ffii.org/Buitenen050621En
 http://swpat.ffii.org/log/05/buitenen0621/

Gedetailleerd verslag vergadering 27 mei
 http://swpat.ffii.org/log/05/cons0527/
Zie ook:
 http://wiki.ffii.org/CouncilWG050527En
 http://wiki.ffii.org/Trilog050606En

Vragen Erik Meijer:
 http://wiki.ffii.org/Meijer050319En
 http://swpat.ffii.org/log/05/meijer03/q1-5.pdf
 http://swpat.ffii.org/log/05/meijer03/q6-11.pdf
 http://swpat.ffii.org/log/05/meijer03/q12-17.pdf
 http://swpat.ffii.org/log/05/meijer03/q18-21.pdf
 http://swpat.ffii.org/log/05/meijer03/q22-25.pdf


Kamerbrieven Juni (2 kamerbrieven, 1 bijlage):
 http://minez.nl/content.jsp?objectid=32836

Overzicht verschillende studies naar de effecten van softwarepatenten
 http://www.ffii.org/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Gerelateerde persberichten:
 http://mailman.vrijschrift.nl/pipermail/news/

Laatste nieuws:
 http://wiki.ffii.org/SwpatcninoNl
 http://wiki.ffii.org/SwpatcninoEn

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.

More information about the News mailing list