[persbericht] Adviescommissie EZ: Richtlijn softwarepatenten zinloos

Arend Lammertink arend at vrijschrift.org
Fri Jun 3 16:00:27 CEST 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
03/06/05: Adviescommissie EZ: Richtlijn softwarepatenten zinloos
==========================================================================

Den Haag - Na meer dan vijf jaar onderzoeken, vergaderen, debatteren,
achterkamertjes politiek, stemmen-zonder-stemmen en ander 'procedureel
gestampvoet' kwam een door het ministerie van EZ ingestelde
adviesgroep gisteren in haar rapport tot een ontluisterende conclusie:
De Europese softwarepatentenrichtlijn is de verkeerde oplossing voor
het verkeerde probleem.

Volgens de unilaterale verklaring heeft Nederland "aangegeven niet te
zullen instemmen met een Richtlijn die geen juiste balans vindt tussen
wat wel en niet octrooieerbaar is." Volgens de adviesgroep zal de
richtlijn "hier niet toe in staat zijn" en daarom pleit men er voor te
streven naar het intrekken van de richtlijn.

In een brief aan de tweede kamer, schrijft de staatssecretaris dat zij
het advies op hoofdlijnen deelt. De Nederlandse regering zal er dus
naar streven de softwarepatentrichtlijn in te trekken. Alleen heeft
zij daar op dit moment geen mogelijkheden toe, want het Europese
Parlement is thans aan zet.

Zoals gebruikelijk in het Brusselse, vindt er op dit moment echter wel
informeel overleg plaats tussen de lidstaten en de EU rapporteur met
als doel voortijdig tot een compromis te komen en zodoende de
conciliatie procedure te vermijden. Dit betekent echter ook dat de
mogelijkheden tot intrekking van de richtlijn daarmee verkeken zullen
zijn.

De staatssecretaris schrijft in haar brief dat er "ambtelijke
besprekingen in Brussel" plaatsvinden en dat men zich hierbij laat
leiden door de "met uw Kamer afgestemde unilaterale verklaring." Dit
stelde de kamer echter niet gerust. Kees Vendrik (GroenLinks) vroeg
gisteren in een debat wat Nederlandse ambtenaren zeggen in dat type
overleg: "Hoe zit dat? Is Nederland echt neutraal in dit debat?".

De staatssecretaris verzekerde de kamer dat de inzet van haar mensen
in Brussel is "zich dus te onthouden van een Nederlands standpunt,
totdat wij het met elkaar eens zijn wat dat standpunt is." Ook dit
antwoord stelde de kamer niet gerust en er zijn nadere kamervragen
ingediend door Gerkens (SP), Vendrik (GroenLinks) en Van Dam (PvdA) om
zich er van te vergewissen dat Nederland geen medewerking verleent aan
het vermijden van de conciliatie procedure of het mogelijk onder druk
zetten van het Europese Parlement.

Ook de Duitse CDU parlementarier Krings heeft vraagtekens bij de
standpunten die namens de Duitse regering in Brussel zijn verkondigd.
In een kamerbrief vraagt hij of het klopt dat de Duitse
vertegenwoordiging aldaar geheel andere standpunten naar voren brengt
dan waar het Duitse parlement een mandaat voor afgegeven heeft.

Het beeld van schimmige Brusselse achterkamertjes blijft onverminderd
opdoemen wanneer het "hoofdpijndossier" softwarepatenten aan de orde
is. Het Europese Parlement staat nu voor de lastige taak er voor te
zorgen dat in ieder geval een aantal cruciale amendementen, zoals de
opname van het begrip "natuurkrachten", in de richtlijn worden
aangenomen. Slaagt men hier niet in, dan zal het bereikte
gemeenschappelijk akkoord, dat zonder feitelijke meerderheid in de
raad en volgens Prof. Lenz zelfs zonder stemming is afgehamerd, wet
worden.

Woordvoerder Lammertink van Vrijschrift/FFII-NL beoordeelt het advies:

"Laten we bij de positieve kant van de zaak beginnen. Het rapport
stelt helder en klaar dat het principe waarlangs het octrooi systeem
moet werken geweld aangedaan wordt doordat beschrijvingen van
octrooien niet deugen. Dat roepen wij al jaren en het is ook niet voor
niets dat nog nooit iemand heeft kunnen aantonen dat sofwarepatenten
daadwerkelijk de innovatie stimuleren. Het huidige systeem kan gewoon
onmogelijk werken zo lang octrooibeschrijvingen door technici niet te
ontcijferen zijn.

Ook stelt het rapport dat het een feit is dat er octrooien verleend
worden op zaken die niet eens nieuw zijn, dat het een feit is dat
softwarepatenten misbruikt worden en aldus een innovatieremmend effect
hebben en dat het een feit is dat er toch octrooien verleend worden op
methoden van zakendoen.

Dat liegt er niet om. De voorstanders kunnen met dit rapport op tafel
niet langer doen alsof wij ons al die problemen alleen maar inbeelden.
Ook stelt het rapport duidelijk dat er geen verschil is tussen
softwarepatenten en de gebezigde cover-up taal van 'computer
geïmplementeerde uitvinding'. We hebben het dus wel degelijk over
softwarepatenten, zoals wij ze al sinds dag één noemen.

Ondanks de geconstateerde problemen stelt het rapport dat software
patenteerbaar moet worden. De problemen moeten in de richtlijn benoemd
worden, maar naar de oplossing moeten we ergens anders op zoek gaan.
Wat is dat voor wetgeving waarin de problemen alleen benoemd worden?

Ook voor het interoperabiliteitsprobleem komt er hopelijk elders nog
eens een oplossing!"


==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================


*) De kamerbrief en bijlage:
  http://minez.nl/content.jsp?objectid=32216


*) Audio opname debat 04/06/2005 met uitspraken Vendrik
(nagenoeg het einde van het debat)
  http://media.vrijschrift.org/kamerdebat050602.ogg


*) Stemmen zonder stemmen in de ministerraad, Prof. Lenz, hoogleraar
Europees recht aan de Universiteit van Tokio:

"So where is the vote on the software patent issue?"
"A real vote for this proposal would be a severe violation of loyalty
to several Member States Parliaments."
"what exactly is the reason to assume that Council has approved
anything on Monday?"

  http://k.lenz.name/LB/archives/000998.html


*) Gerelateerde persberichten:

  http://mailman.vrijschrift.nl/pipermail/news/


04/03/05: Denemarken heropent debat sofwarepatenten
  http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/2005-March/000032.html

07/03/2005 Raad aanvaardt politiek akkoord softwarepatenten.
  http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/2005-March/000034.html

09/03/05: Brinkhorst vs Bendtsen: jij of ik?
  http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/2005-March/000035.html


*) Laatste nieuws:

  http://wiki.ffii.org/SwpatcninoNl
  http://wiki.ffii.org/SwpatcninoEn


==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.
More information about the News mailing list