[Vrijschrift] PERSBERICHT Nederlands EU-Voorzitterschap negeert nationale parlementen

Ante Wessels press@vrijschrift.org
Fri, 10 Sep 2004 15:01:09 +0200


PERSBERICHT Vrijschrift -- [ Europa / economie / ICT ]

=========================================================================
10/09/2004  Nederlands EU-Voorzitterschap negeert nationale parlementen
=========================================================================

Amsterdam. De Nederlandse regering verstrekte verkeerde informatie over de 
Europese procedures en past het Protocol betreffende de Rol van de Nationale 
Parlementen in de Europese Unie niet toe voor de nieuwe lidstaten. Het 
protocol stelt expliciet dat nationale parlementen de Europese Besluitvorming 
mogen beïnvloeden, en moedigt hen hiertoe zelfs aan. Vrijschrift schreef 
premier Balkenende een brief met het verzoek om voor het Protocol betreffende 
de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie in de bres te 
springen. Het is een belangrijk instrument om het democratische tekort in 
Europa te verminderen en een aantasting ervan door Nederland, dat dit 
halfjaar het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, schaadt de 
Europese democratie in ernstige mate.

Na de Kamer op 10 mei op het verkeerde been gezet te hebben, stemde minister 
Brinkhorst tijdens de Raad van Ministers van 18 mei 2004 in met een voorstel 
dat patentering van software mogelijk maakt. De Kamer, geschrokken, nam op 1 
juli de motie Van Dam aan, waarin zij vaststelt verkeerd geïnformeerd te zijn 
en de minister vraagt de uitgebrachte stem niet te bekrachtigen. De Kamer 
vreest "uitwassen” bij de patentering van software. Empirisch onderzoek toont 
aan dat softwarepatenten de innovatie schaden. 

Over de mogelijkheden de uitgebrachte stem te veranderen verschafte de 
regering verkeerde informatie. Op 24 juni stelde minister Brinkhorst tijdens 
een debat dat het herzien van de uitgebrachte stem niet mogelijk is om 
staatsrechtelijke redenen. Tijdens het debat over de motie Van Dam 
presenteerde staatssecretaris Van Gennip het bereikte niet-bindende politieke 
akkoord als een bindend gemeenschappelijk standpunt. Een ambtenaar van de 
Permanente Vertegenwoordiging in Brussel verklaarde dat de stem niet herzien 
kan worden zonder een nieuwe stemming aan te vragen. Deze uitspraken zijn in 
strijd met het reglement van orde van de Raad van Ministers en houden, voor 
de nieuwe lidstaten van de EU, een ontkenning in van het bestaan van het 
Protocol betreffende de Rol van de Nationale Parlementen. 

Dit Protocol regelt dat nationale parlementen in een vroeg stadium vertalingen 
ter beschikking krijgen gesteld, zodat zij hun zienswijzes kunnen bepalen. 
Wat dit betreft staan de parlementen van de nieuwe leden buiten spel, pas 
onlangs zijn er vertalingen gereed gekomen, vertalingen van het politiek 
akkoord. De tekst van het Raadsvoorstel is nodeloos gecompliceerd, met 
dubbele ontkenningen, voorwaarden die altijd vervuld worden (nep voorwaarden) 
en niet-gedefinieerde uitsluitingen. Deze tekst in eigen taal lezen is wel 
het minste waar een parlement recht op heeft. Zonder zes weken wachttijd nu, 
worden de parlementen van de nieuwe leden de rechten onthouden die het 
Protocol geeft aan parlementen in de Europese Unie. 

Voor Oost-Europa is dit van groot belang. De bedrijven in de Oost-Europese 
lidstaten hebben net als het MKB geen geld om softwarepatenten aan te 
schaffen. Er zijn er al 30.000 verleend, Oost-Europa heeft een niet in te 
halen achterstand. Oost-Europa zal nooit de ideeën in eigendom hebben, zal 
nooit een eigen softwaresector bezitten. 

In een brief vraagt Vrijschrift premier Balkenende om voor het Het Protocol 
betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie in de 
bres te springen. Dit halfjaar bekleedt Nederland het voorzitterschap van de 
Europese Unie. Tevens vraagt Vrijschrift de premier er voor te zorgen dat de 
regering de motie Van Dam uitvoert, inclusief niet-bekrachtigen van de 
uitgebrachte stem. Staatssecretaris Van Gennip zegde tijdens het debat van 1 
juli toe “van heden onze steun aan het huidige Raadsvoorstel te onthouden”. 
Er is verkeerde informatie verstrekt, er is een motie, er is een toezegging 
gedaan en het kan. Vrijschrift verwacht van het kabinet, dat de ethiek hoog 
in het vaandel heeft staan, dat zij haar toezeggingen nakomt. 

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ante Wessels
ante@vrijschrift.nl
Tel  06 100 99 063

Ir. Arend Lammertink:
arend@vrijschrift.nl
tel. 06 5425 6426

==========================================================================
Referenties
==========================================================================

Brief aan premier Balkenende:
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_voorzitterEU040905.pdf

Mogelijkheden om de uitgebrachte stem te herzien: Herzie de Stem HowTo: 
http://www.vrijschrift.nl/swpat/vrijschrift.nl_herzie-de-stem-howto.pdf

Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie:
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/treaties/selected/livre305.html

Zie ook artikel 3.3 van het reglement van orde Raad van Ministers:
http://europa.eu.int/eurlex/pri/nl/oj/dat/2004/l_106/l_10620040415nl00220045.pdf

Uitspraak 24 juni minister Brinkhorst: Octrooien op software werpen hun 
schaduw vooruit, bld 8
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

Uitspraak staatssecretaris Van Gennip: Handelingen 1 juli. Zie ook: Octrooien 
op software werpen hun schaduw vooruit, bld 9
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf 

Uitspraak Permanente Vertegenwoordiging in Brussel: Netkwesties 
http://www.netkwesties.nl/editie103/artikel3.php En: Octrooien op software 
werpen hun schaduw vooruit, bld 12
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

De regering verstrekte onjuiste informatie. Een internationaal team van 
experts stelt dat het wel mogelijk is de stem te veranderen zonder nieuwe 
stemming. Lopez rapport: 
http://fajardolopez.com/informes/Fajardolopez.com_18th-May-EU-Council-voting.pdf
   Ook de Raad zelf geeft dit als antwoord. "PUBLIC INFORMATION" 
<public.info@consilium.eu.int>

Uitgebreide analyse over de besluitvorming rond de richtlijn softwarepatenten, 
waaruit blijkt dat de Kamer meerdere malen verkeerd geïnformeerd werd en twee 
maal op het verkeerde been gezet. Octrooien op software 
werpen hun schaduw vooruit:
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

Brief naar COSAC:
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_cosac040905.pdf

Motie Van Dam: Kamerstuk 21 501-30, nr. 52, Motie-Van Dam c.s.
Over de toezegging de motie uit te zullen voeren, zie ook de Kamervragen van 
Van Dam en Gerkens, 30 augustus 2004

Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden:
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Een treffende illustratie: http://webshop.ffii.org

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

De doelstelling van stichting Vrijschrift is het bevorderen, het
stimuleren en het beschermen van digitaal publiceerbare goederen met
een niet eigendomsmatig karakter. Vrijschrift tracht maatschappelijke
bewustwording te realiseren van de oude cultuur van ontwikkelen,
publiek delen en gemeenschappelijk baat hebben daarvan. Bescherming
van het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk
belang en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt
samengewerkt met ffii.org, fsf.org, gutenberg.net en vele andere
organisaties.