<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<h3>Persbericht Vrijschrift, 19 november 2008</h3>
<h1>Telecom-richtlijn dreigt internetters vogelvrij te verklaren</h1>
Vandaag vergadert de Kamercommissie van Economische Zaken over een
omstreden Europese telecom-richtlijn. In die richtlijn is een
constructie opgenomen die het mogelijk maakt internetgebruikers zonder
rechterlijke tussenkomst af te sluiten. Om dit te voorkomen is
amendement 138 [1] opgenomen die door 88% van de leden van het Europees
Parlement wordt ondersteund.<br>
<br>
Er bestaan echter gegronde redenen om te vermoeden dat amendement 138
ondermijnd wordt. Onder het Franse voorzitterschap heeft president
Sarcozy er bij Commissievoorzitter Barosso op aangedrongen amendement
138 te verwerpen [2]. In een reactie aan de Kamercommissie [3] stelt
bestuurslid Dieter Van Uytvanck van Vrijschrift: "Mensen buiten de
rechter om van de buitenwereld afsluiten is uitermate verwerpelijk.
Europa mag geen digitaal Guantanamo Bay worden."<br>
<br>
In Nederland dreigt de verdere afwikkeling op ambtelijk niveau plaats
te vinden. Staatssecretaris Heemskerk schreef [4]: "Op dit punt heeft
Nederland een voorkeur om de mogelijkheid op te nemen om dit in
comitologie nader uit te werken teneinde een meer effectieve uitvoering
te vergemakkelijken." Vrijschriftwoordvoerder Ante Wessels reageert:
"Wat minder parlementair geformuleerd staat hier dat regels voor
internet-privacy belangrijk zijn en dat die aan achterkamertjes
overgelaten worden, buiten parlementaire controle. Wij menen dat als
deze regels belangrijk zijn ze niet aan 'comitologie' overgelaten
moeten worden."<br>
<h3>Contact</h3>
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4  (Linux)">
<style type="text/css">
        <!--
                @page { size: 209.99mm 296.99mm; margin: 20mm }
                P { margin-bottom: 2.12mm }
        -->
        </style>
Ante Wessels <br>
ante at vrijschrift.org
<br>
tel +31 (0) 6 100 99 063
<br>
<br>
Dieter Van Uytvanck
<br>
dieter at vrijschrift.org
<br>
tel +31 (0) 6 275 879 10
<h3>Bijlagen en links</h3>
<b>[1]</b><br>
Tekst van amendement 138, naar
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0449+0+DOC+XML+V0//NL:">http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0449+0+DOC+XML+V0//NL:</a>
&nbsp;<br>
&nbsp;<br>
"toepassing van het beginsel volgens welk er, zonder voorafgaande
beslissing van de rechter geen enkele beperking aan de rechten en
fundamentele vrijheden van de eindgebruikers dient te worden opgelegd,
met name overeenkomstig artikel 11 van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie over de vrijheid van meningsuiting en informatie,
behalve wanneer de openbare veiligheid bedreigd wordt, waarbij de
beslissing van de rechter nadien mag volgen."<br>
<br>
<b>[2]</b><br>
De brief van Sarcozy aan Barroso:&nbsp;
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.ecrans.fr/IMG/pdf/Lettre_Barroso.pdf">http://www.ecrans.fr/IMG/pdf/Lettre_Barroso.pdf</a> <br>
<br>
<b>[3]</b><br>
De tekst van de brief van Vrijschrift aan de Kamercommissie:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://wiki.vrijschrift.org/Telecom-richtlijn_dreigt_internetters_vogelvrij_te_verklaren">http://wiki.vrijschrift.org/Telecom-richtlijn_dreigt_internetters_vogelvrij_te_verklaren</a><br>
<br>
<b>[4]</b><br>
Geannoteerde agenda VTE-Raad (telecom):
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.ez.nl/dsresource?objectid=160946&type=PDF">http://www.ez.nl/dsresource?objectid=160946&amp;type=PDF</a><br>
<h3>Over Vrijschrift</h3>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.vrijschrift.org">http://www.vrijschrift.org</a> -- Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken
met het karakter van vrije informatie -- zoals vrije software, vrije
leermiddelen en literatuur uit het publieke domein -- een vaste plaats
krijgen binnen onze samenleving zodat deze iedereen kunnen dienen. De
stichting was nauw betrokken bij de succesvolle campagne om
softwareoctrooien uit de Europese Unie te weren.<br>
<br>
</body>
</html>