[persbericht] ACTA kan diep ingrijpen op de fundamentele rechten van Nederlandse burgers

Ante ante op vrijschrift.org
Do Dec 3 10:45:40 CET 2009


Vrijschrift
open brief
3 december 2009


ACTA kan diep ingrijpen op de fundamentele rechten van Nederlandse burgers

Het Anti-Namaak Handelsverdrag ACTA kan diep ingrijpen op de fundamentele 
rechten van Nederlandse burgers. Een verbod op downloaden uit laten voeren 
door internetproviders kan leiden tot het filteren en bespioneren van 
internetverkeer door internetproviders en het afsluiten van mensen die een 
paar keer iets gedownload hebben.

Dit schrijft Vrijschrift in een open brief aan minister van Justitie Hirsch 
Ballin en staatssecretaris van Economische Zaken Heemskerk. De brief van 
Vrijschrift is een reactie op een eerdere brief van Brein aan staatssecretaris 
Heemskerk, waarin bepleit wordt online inbreuken op het auteursrecht in het 
Anti-Namaak Handelsverdrag ACTA op te nemen. De brief van Vrijschrift is 
geschreven mede namens Bits of Freedom. De organisaties verzoeken de regering 
de ACTA-onderhandelingen stil te leggen tot alle documenten openbaar zijn 
gemaakt.

Op 16 december vergadert de Tweede Kamercommissie voor Justitie over de 
plannen van de regering.


== De brief

Zeer geachte heer Hirsch Ballin,
Zeer geachte heer Heemskerk,

Naar wij begrijpen heeft Brein, in een brief aan een uwer, de heer Heemskerk, 
bepleit online inbreuken op het auteursrecht in het Anti-Namaak Handelsverdrag 
ACTA op te nemen. Wij menen dat dit een slecht idee is. 

1. Er is geen noodzaak

Om te beginnen willen we opmerken dat het TRIPS-verdrag en nationale en 
Europese regelgeving al ruime mogelijkheden geven om tegen online inbreuken op 
te treden. In de Kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Werkgroep 
Auteursrecht (hierna: Kabinetsreactie) concludeert de regering vooralsnog dan 
ook dat er voor rechthebbenden voldoende mogelijkheden zijn om personen, 
bedrijven, websites of webdiensten die het illegaal uploaden van 
auteursrechtelijk beschermde bestanden geheel of ten dele faciliteren of 
commercieel exploiteren, aansprakelijk te stellen. Het valt buiten de 
reikwijdte van deze brief kanttekeningen te plaatsen bij het huidige beleid.

2. Het nut van sterkere online handhaving is twijfelachtig

Bovendien is onvoldoende onderzocht of sterkere online handhaving nuttig is. 
De Parlementaire Werkgroep Auteursrechten kwam in haar rapport tot de 
conclusie dat het auteursrecht aan vernieuwing toe is. De Werkgroep komt met 
een lijst van aanbevelingen. In de Kabinetsreactie geeft de regering aan 
verder onderzoek te willen en dat de entertainmentindustrie zal moeten 
inspelen op de ontwikkeling dat de inhoud belangrijker wordt dan de drager, 
door nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen die passen in een digitale 
omgeving. Het is belangrijk onderzoek af te ronden en te zien hoe 
aanbevelingen en nieuwe ontwikkelingen uitwerken. Door overhaast een verdrag 
te sluiten geeft Nederland haar beleidsruimte grotendeels uit handen. 

3. Downloaden verbieden is "niet wijs"

De Parlementaire Werkgroep merkt op dat downloaden zelf strafbaar stellen door 
de minister van Justitie en Tweede Kamer niet wijs geacht wordt. Het zou 
moeilijk te handhaven zijn, want dan moet in de huiskamer worden gecontroleerd 
wat iemand doet. Ook de regering merkt op dat het strafbaar stellen en als 
onrechtmatig aanmerken van downloaden uit illegale bron wel als nadeel heeft 
dat het handhavingsbeleid zich op de privésfeer zou kunnen gaan richten en dat 
er een vorm van controle op het internetgebruik van particulieren zou kunnen 
ontstaan. 

4. Toch willen Werkgroep en regering downloaden strafbaar stellen

De Parlementaire Werkgroep en de regering hebben er voor gekozen haar beleid 
ingrijpend te wijzigen, door heffingen op media af te schaffen en downloaden in 
de toekomst strafbaar te stellen. In een digitale samenleving is het maken van 
een kopie echter dusdanig inherent aan het gebruik van digitale technologie 
dat pogingen om dit te reguleren welhaast per definitie onbedoelde 
consequenties hebben op het gebied van burgerrechten. Voortschrijdende 
handhavingsbevoegdheden van rechthebbenden kunnen desastreuze gevolgen hebben 
voor de informatiematiemaatschappij. 

Een groot deel van de bevolking wordt door het downloadverbod 
gecriminaliseerd. Het is onduidelijk tot welke handhavingspraktijk het 
downloadverbod zal leiden. Een belangrijke vraag is welke invloed ACTA op de 
handhavingspraktijk zal hebben. 

5. Amerikaanse voorstellen grijpen diep in op de fundamentele rechten van 
Nederlandse burgers

Uit gelekte ACTA-documenten blijkt dat de Amerikaanse regering voorstelt 
internetproviders medeaansprakelijk te maken. Om daar weer onderuit te komen 
moeten ze meewerken. Het opleggen van administratieve taken aan bedrijven is 
echter niet verenigbaar met het recht op een eerlijk proces, zoals 
gegarandeerd in het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens. Bedrijven 
zijn niet gebonden aan de strenge regels die gelden voor overheden, zijn niet 
opgericht om administratieve taken uit te voeren, het personeel is er niet 
voor gekwalificeerd. Handhaving door internetproviders kan leiden tot het 
filteren en bespioneren van internetverkeer door internetproviders en het 
afsluiten van mensen die een paar keer iets gedownload hebben. Een 
downloadverbod levert, zeker in combinatie met de Amerikaanse voorstellen, 
burgers uit aan willekeur in hun privésfeer.

6. EU reactie

De EU-reactie op de Amerikaanse voorstellen is ook gelekt. Het uitgangspunt 
van de EU lijkt te zijn niet verder te willen gaan dan EU-regelgeving. We 
maken drie kanttekeningen:

a. het vastleggen van EU-regelgeving in een verdrag maakt het onmogelijk EU-
regels die niet goed uitwerken, later terug te draaien, omdat de EU dan aan 
het verdrag gebonden is. De EU geeft beleidsruimte op, terwijl er volop 
ontwikkelingen zijn,

b. het TRIPS-verdrag heeft ontwikkelingslanden tot nettobetalers gemaakt wat 
betreft "intellectuele eigendomsrechten". Een strenger verdrag zal dit 
versterken. Buiten de reikwijdte van deze brief vallen kardinale vraagstukken 
als toegang tot medicijnen en klimaattechnologie,

c. de uitkomst van de ACTA-onderhandelingen is onbekend.

7. Gebrek aan legitimiteit

Tot slot is de Nederlandse regering de ACTA-onderhandelingen aangegaan zonder 
vooraf het parlement op de hoogte te brengen. De regering stemde in met een 
geheimhoudingsdocument voor dit wetgevingstraject en met geheimhouding van het 
onderhandelingsmandaat. Elke democratische legitimering ontbreekt. Het is de 
vraag of de geest nog in de fles te krijgen is.

De regering voert een intern tegenstrijdig beleid. Er zijn openbare 
beleidsvoornemens, zoals vastgelegd in de Kabinetsreactie. En er zijn geheime 
onderhandelingen, de uitkomst daar van hebben invloed op de openbare 
beleidsvoornemens. Hierdoor is elke discussie schimmig geworden.

De TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD) beveelt daarom onder andere aan de 
ACTA-onderhandelingen stil te leggen tot alle documenten openbaar zijn 
gemaakt. Wij verzoeken de regering deze aanbevelingen over te nemen. 

Deze brief is geschreven mede namens Bits of Freedom.

Hoogachtend,
namens Vrijschrift,

Ante Wessels


== Links

Brief Vrijschrift:
http://www.vrijschrift.org/~ante/acta/Vrijschrift-Justitie-EZ-2009-12-03.pdf

Brief Brein:
http://tweakers.net/nieuws/63724/brein-lobbyt-bij-staatssecretaris-om-opname-internetpiraterij-in-acta.html

TransAtlantic Consumer Dialogue:
http://www.tacd-ip.org/blog/2009/06/18/tacd-issues-resolution-on-iprs-enforcement/

Amerikaanse ACTA voorstellen:
http://www.edri.org/edrigram/number7.21/acta-revealed-isp-europe

EU-reactie op Amerikaanse voorstellen: 
http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/674b-09.pdf

Vergadering commissie Justitie Tweede Kamer:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2009A03399&dayofweek=&his=

Kabinetsreactie op rapport van de Parlementaire Werkgroep Auteursrecht:
http://ikregeer.nl/document/KST136427

Vrijschrift:
http://www.vrijschrift.org/

Bits of Freedom:
http://www.bof.nl/

FFII ACTA pagina:
http://action.ffii.org/acta


== Contact

Ante Wessels
ante op vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063


== Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.Meer informatie over de News maillijst