[persbericht] EU Raad neemt ACTA mogelijk stilletjes aan tijdens parlementair reces

Ante ante op vrijschrift.org
Do Apr 2 11:04:02 CEST 2009


Persbericht FFII, vertaald door Vrijschrift
2 april 2009


EU-Raad neemt ACTA mogelijk stilletjes aan tijdens parlementair reces

De EU-Raad laat de mogelijkheid open om het anti-namaak handelsverdrag ACTA 
tijdens een parlementair reces stilletjes aan te nemen. De Foundation for a 
Free Information Infrastructure (FFII) en Vrijschift zijn tegen dergelijke 
geheime wetgeving. 

Europarlementariėr Jens Holms vroeg de EU-Raad of de definitieve ontwerptekst 
van ACTA gepubliceerd zal worden voor het bereiken van een politiek akkoord in 
de Raad. Ook vroeg hij of parlementen genoeg tijd zullen krijgen om ACTA te 
bestuderen en of de Raad kan garanderen dat ACTA niet tijdens een parlementair 
reces stilletjes aangenomen zal worden. De Raad beantwoordde deze vragen niet. 

De Raad schrijft in zijn antwoord: "Omdat het stadium van de definitieve 
vaststelling van de juridische basis nog niet bereikt is, kan de Raad niet in 
detail de procedurele vragen van de Edelachtbare Parlementariėr beantwoorden."

FFII-analist Ante Wessels merkt op: "De Raad kan teksten publiceren ongeacht 
de juridische grondslag. Geen enkele juridische grondslag verplicht de Raad om
ACTA tijdens een parlementair reces stilletjes aan te nemen. De Edelachtbare 
Parlementariėr kreeg een flauwekul antwoord."

Achter gesloten deuren onderhandelen de EU, VS, Japan en andere regeringen 
over ACTA. Ontwerpteksten worden niet gepubliceerd. ACTA zal een nieuwe 
internationale maatstaf bevatten voor handhavingswetten voor auteursrechten, 
merkenrechten, octrooien en andere zogenaamde intellectuele eigendomsrechten. 
Belangenorganisaties zijn bezorgd dat ACTA toegang tot medicijnen en internet 
kan beperken, octrooitrollen vrij spel kan geven en de meest innovatieve 
sectoren van de economie kan schaden. 

In de VS hebben honderden adviseurs, vaak bedrijfslobbyisten, toegang tot 
ACTA-documenten. 

Ante Wessels: "Klaarblijkelijk is er de mogelijkheid om ACTA-teksten aan 
bedrijfslobbyisten te geven. Het non-discriminatie principe verplicht dan om 
de teksten publiek te maken. Het is ziek en onwettig om parlementariėrs 
teksten te onthouden die bedrijfslobbyisten wel krijgen."

In verwant nieuws, de Nederlandse douane heeft legale generieke 
antiretrovirale medicijnen, in doorvoer van India naar Nigeria, teruggestuurd 
naar India. Het oponthoud van de zending kan er toe leiden dat HIV-positieve 
patienten cruciale behandeling missen.

Ante Wessels: "Het voorbeeld toont duidelijk aan waar disproportionele anti-
piraterijmaatregelen toe kunnen leiden. Zij schaden niet alleen bedrijven en 
innovatie, zij kunnen daadwerkelijk mensen vermoorden."

Het Europees Parlement nam twee resoluties aan waarin om toegang tot ACTA-
documenten gevraagd wordt. Volgens de FFII analyse hebben zowel het Europees
Parlement als de lidstaten van de EU veto's tegen ACTA. 


== Links

* Engelstalige FFII-persbericht:
http://press.ffii.org/EU_Council_may_pass_ACTA_silently_during_parliamentary_recess

* MEP Jens Holm Parliamentary question and answer: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20090312&secondRef=ANN-01&language=SV&detail=H-2009-0089&query=QUESTION
or: http://tinyurl.com/c2gqke

* FFII-analysis:
http://action.ffii.org/acta/Analysis

* U.S. "cleared advisors":
http://www.keionline.org/blogs/2009/03/13/who-are-cleared-advisors/

* Alarm Escalates Over Delayed Generic Drug Shipments As Action Sought
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/03/06/alarm-escalates-over-delayed-
generic-drug-shipments-as-action-sought/
or http://tinyurl.com/cbdsxe

* European Parliament resolution 18 December 2008
http://www.ip-watch.org/weblog/2008/12/20/no-acta-deal-yet-as-eu-parliament-
seeks-narrower-scope-more-transparency/
or http://tinyurl.com/dzkwwr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-
TA-2008-0634
or http://tinyurl.com/8eyjgm

* European Parliament resolution 11 March 2009
http://www.straight.com/article-206028/european-parliament-votes-greater-
acta-transparency
or http://tinyurl.com/b4uk2f
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2009-0114+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-15
or http://tinyurl.com/ch6hj7

* Vrijschrift over ACTA:
http://blog.vrijschrift.org/serendipity/index.php?/plugin/tag/acta


== Contact

Ante Wessels
+31-6-100-99-063
ante op ffii.org


== Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl

Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije 
informatie -- zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit 
het publieke domein -- een vaste plaats krijgen binnen onze samenleving 
zodat deze iedereen kunnen dienen. De stichting was nauw betrokken bij 
de succesvolle campagne om softwareoctrooien uit de Europese Unie te weren.Meer informatie over de News maillijst