[persbericht] Persbericht: Euro-strafrecht dreigt door ernstige fout in advies voor subsidiariteitscommissie

Ante Wessels ante at ffii.org
Sun Jun 18 16:00:30 CEST 2006


PERSBERICHT Vrijschrift -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

06/06/18 

Euro-strafrecht dreigt door ernstige fout in advies voor 
subsidiariteitscommissie

Een advies uitgebracht aan de subsidiariteitscommissie, een gezamenlijke 
commissie van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, bevat een ernstige fout 
waardoor Nederland opgezadeld dreigt te raken met Euro-strafrecht. Een brief 
aan Eurocommissaris Frattini op basis van dit advies werd al als hamerstuk 
door de Eerste Kamer aangenomen. Stichting Vrijschrift meent dat de Tweede 
Kamer in dient te grijpen. Het onderwerp staat voor komende week op de 
agenda.

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in algemene zin in dat hogere instanties, 
zoals de EU, niet iets moeten doen wat door lagere instanties, zoals de 
lidstaten van de EU, kan worden afgehandeld. 

In het advies staat:

"Het hierboven reeds aangehaalde TRIPS-Verdrag voorziet in een verplichting om 
geëigende strafrechtelijke maatregelen te nemen ten aanzien van inbreuken op 
intellectuele eigendomsrechten. De Europese Commissie zou dan ook kunnen 
volstaan door zich aan te sluiten bij deze bepaling en enkel een verplichting 
tot strafbaarstelling op te nemen. Eventueel zou zelfs kunnen worden 
voorgeschreven dat deze "doeltreffend, evenredig en afschrikkend" zouden 
moeten zijn."

In tegenstelling tot wat het advies vermeldt, verplicht TRIPS niet alle
inbreuken op "intellectuele eigendomsrechten" strafbaar te stellen, doch 
slechts op merkvervalsingen en auteursrechtpiraterij. Nederland dreigt nu in 
te stemmen met afschrikwekkende straffen op alle inbreuken op 
"intellectuele eigendomsrechten", terwijl het juist de vraag is of inbreuken 
op alle "intellectuele eigendomsrechten" het beste door middel van het 
strafrecht bestreden kunnen worden.

Van verschillende kanten is aangetoond dat het huidige regime waarin 
octrooihouders inbreuken via de burgerlijke rechter kunnen bestrijden 
ruimschoots voldoet en een strafbaarstelling alleen al daarom 
maatschappelijk niet opportuun is. [1] In 10 van de 25 EU landen 
zijn deze inbreuken nu strafbaar, waaronder in Nederland. De Nederlandse 
regering heeft eerder al voorgesteld de strafbaarstelling op te heffen. 
Vrijschrift steunt deze stellingname van de regering.

Nederland kent een mild regime als het gaat om inbreuken op handelsnamen, 
hetgeen in de praktijk volstaat. [2] 

Door de fout in het advies dreigt Nederland zich blindelings te committeren 
aan strafrechtelijke maatregelen ten aanzien van inbreuken op alle 
"intellectuele eigendomsrechten". 

Vrijschrift secretaris Ante Wessels: "Een tragische zaak, de adviserende 
commissies concluderen in meerderheid dat de Europese Commissie haar 
bevoegdheden te buiten gaat, dat iedere feitelijke onderbouwing ontbreekt, 
dat aan de eisen van subsidiariteit niet wordt voldaan. En daarna wordt al 
het goede werk domweg weer onderuit gehaald. Het is aan de Tweede Kamer om in 
te grijpen."

===

Nadere Informatie

[1] 
http://files.vrijschrift.org/Members/awessels/vrijschrift.nl_commissieEZ051108.pdf
http://wiki.ffii.org/IpredEp051122En
http://www.ffii.se/erik/misc/JURIhearing050131/vinje.pdf

[2] 
http://files.vrijschrift.org/Members/awessels/vrijschrift.nl_commissieEZ051108.pdf

Advies aan subsidiariteitscommissie:
http://europapoort.eerstekamer.nl/9310000/1/j9tvgajcovz8izf_j9vvgbwoimqf9iv/vg7slw5im1tl?key=vhb3j4tww7x4

Afgelopen donderdag 15 juni debatteerde de Tweede Kamer over het onderwerp, 
zie: 
http://www.tweedekamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/index.jsp

===

Contact

Ante Wessels 
   ante at vrijschrift.org
   tel +31 (0)6 100 99 063

===

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.
More information about the News mailing list